Slyröjning i Stockholm

Slyröjning i Stockholm

Stor erfarenhet av slyröjning av att utföra slyröjning i Stockholm är näst intill rutin och någonting vi utför åt ett flertal uppdragsgivare.

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt, har all personal utbildning i både röjsåg och motorsåg. I de fall slyröjning sker i angränsning till vägar och tunnelbanenät ser vi till att alla i arbetslaget har fullgod utbildning även för dessa arbetsmiljöer. Kontakta oss gärna för ditt behov av slyröjning och trädgårdsarbete!

Inte bara på vägar

Vi erbjuder slyröjning inte bara längs vägar utan även på tomtmark och i grönområden. Kontakta oss för genomgång av uppdrag samt för en offert.

Kontakta oss för mer information

Slyröjning intill väg

Att jobba med slyröjning och gräsklippning intill väg och trafikleder är viktigt ur säkerhetssynpunkt. Därför finns noga utarbetade regler för hur markarbetet skall utföras och vilka gränsvärden som råder vid de olika vägbanorna. Högt gräs är ett hinder för vattenavrinning och upptorkning på vägbanorna vilket i förlängningen innebär en risk för bilister. Att noga hålla efter vegetation från diken och i vägkanter är därför en viktig del av vägarbetet. Detsamma gäller för sly vilken kan försämra sikt i kurvor samt begränsa avrinning.

Zäkra tar hand om slyröjning i hela regionen samt är leverantörer av dessa tjänster både till Svevia, Peab och Strukton Rail där vi bland annat röjer sly för alla tunnelbanor i hela Stockholm. När behovet är stort jobbar vi både med akut hantering och för att begränsa uppkomsten av problem i framtiden. Detta innebär att vi begränsar rotskott i och med slyröjning under sensommaren och röjer allt som redan börjat växa i dessa områden.