Arbete på väg

Arbete på väg

Att ha ett arbete som innebär att man arbetar på eller vid en väg, kan både vara ett fritt och bra arbete men innebär också risker och svårigheter. Som vägarbetare eller chaufför bör man vara ett föredöme i trafiken, har mer kunskap än de flesta andra trafikanter samtidigt som man gör vägen säker och framkomlig för dessa trafikanter. Många benämner dessa yrken som vägens riddare.

Fordon vid vägarbeten

Det finns en benämning på de fordon som används vid just vägarbeten/väghållning, inklusive bärgning av fordon, och heter väghållningsfordon. Det finns ett flertal krav på vilka funktioner ett sådant fordon måste ha, men ett grundkrav är att det har en varningslykta som ska kunna varna trafikanter i tid samt att man måste ställa upp fordonet eller köra på ett sätt att det inte är ett hinder eller innebär fara för andra trafikanter. Andra krav som Trafikverket kräver är, extra bromskontroll, alkolås samt backvarning.

Väghållningsfordon delas in i flera kategorier utifrån fordonets funktion, regelverk samt utförande.

  • Arbetsfordon: ett fordon som vägarbetaren utför antingen arbete från till exempel skylift eller fordon som transporterar det man behöver för att kunna göra själva arbetet. Exempel på arbetsfordon är personbil, traktor och pickup.
  • Lastbil: delas in i kategorierna lätt lastbil som är fordon med en totalvikt under 3,5 ton samt tung lastbil som är ett fordon över denna vikt.
  • Skyddsfordon: Är ett fordon som används som personligt skydd. Är fordonet försett med påkörningsskyddet TMA är fordonet även ett skydd för trafikanter som befinner sig i egna motorfordon.
  • Varningsfordon: Är ett fordon som förvarnar trafikanter som färdas till exempel på vägen, att det kommer ett vägarbete samt vägleder trafikanterna förbi platsen där vägarbetet pågår.
  • Lotsbil: Fordon som används för att visa trafikanterna förbi själva vägarbetsplatsen. Fordonet är en personbil eller lätt lastbil.
  • Efterfordon: Fordon som inte är ett släpfordon. Exempel på efterfordon är sandspridare.

Risker och olyckor vid vägarbetsplatser

Det finns många risker, tyvärr, vid en vägarbetsplats. Många olika trafikanter passerar dessa platser som agerar utifrån egna behov, förutsättningar och intressen. Bakom de flesta olyckor som händer i trafiken är det på grund av fel och handlande som människan gör. En riskfaktor är en ömsesidig negativ attityd mellan trafikanter och vägarbetare. Att sitta i ett väghållningsfordon innebär en viss risk, speciellt när det råder vintertid och för trafikanterna är det en risk att bli påbackad av ett väghållningsfordon. 2 435 personer skadades eller omkom vid olyckor i samband med vägarbeten under åren 2003-2011 men det finns dock ett mörkertal.

Under vintertid sker nästan hälften av olyckorna och främst då vid arbete med en traktor eller hjullastare. Vid en del av dessa olyckor har föraren fått ansikts- eller huvudskador då till exempel traktorn har kört in i kantsten eller brunnslock. Att använda säkerhetsbältet är därmed en billig livförsäkring och en behändig sak att använda för att undvika skador. Många olyckor sker tyvärr också för att andra trafikanter inte uppmärksammat eller hunnit stanna till vägarbetet i tid och då kört in fordon eller utrustning som tillhör arbetet vid vägen. Många olyckor sker på de stora europavägarna.

Regler kring arbetsmiljön, utrustning och liknande

Det finns regler kring det mesta inom det som sker på eller vid en vägarbetsplats. Givetvis finns det också lagar, förordningar och föreskrifter som beskriver hur arbetsmiljön ska se ut för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Det beskrivs också vilkens ansvar det är för olika delar. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren ansvar för att den enskilde vägarbetaren har den nödvändiga kompetensen för att kunna göra ett bra och säkert arbete.

Beroende på vilket arbete som utförs på eller vid vägen och trafikanten på den specifika vägen hindras, finns vissa regler som Trafikverket har satt upp. Detta gäller allt från märkning till fordon till vägmärken och anordningar till utrustningen på fordonet. För att undvika att olyckor sker bör man märka och placera ut anordningar vid vägarbetet enligt V3-principen som innebär att man ska varna trafikanterna, vägleda trafikanterna samt värna om vägarbetarna samt trafikanterna.

Vid vissa tillfällen får den som arbetar vid vägarbeten bryta mot vissa trafikregler som framgår i Trafikförordningens 12 kap., Bestämmelser för väghållningsarbete. Man får dock inte bryta mot alla andra trafikregler utan det är vissa specifika, som till exempel att köra på vägrenen för att kunna ploga snön. Ska man bryta mot vissa trafikregler måste man givetvis vara extra försiktig och man får inte stanna eller parkera på ett sätt som gör att trafiken störs eller hindras i onödan. Det krävs också ofta att fordonet som man använder har skyddsanordning, vägmärken eller liknande och det är viktigt att kunna detta.

Krav på kompetens

Givetvis måste vägarbetaren har ett giltigt körkort för de fordon som denne använder i sitt arbete. Trafikverket ställer dock krav på att vägarbetaren måste ha ytterligare kompetens för att kunna använda väghållningsfordon på de vägar där Trafikverket är beställare eller väghållare. I de kontrakt där Trafikverkets tekniska krav för arbete på väg (TRVK Apv) samt Trafikverkets råd för arbete på väg (TRVR Apv) ingår, måste de som utför eller planerar vägarbetena ha kompetens enligt de krav som finns skrivet i kontraktet.

De personer som ska arbeta på eller vid ett vägarbete enligt ovan ska ha kompetens enligt nivå 1, 2 eller 3 i utbildningen “Arbete på väg”. Alla som ens vistas vid en vägarbetsplats ska ha kompetens enligt nivå 1 och gäller från första timmen. Nivå 1 innehåller bland annat roller, ansvar och skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare och syftet är att arbetstagaren ska känna till hur och varför ett vägarbete ser ut som det gör samt vilka risker som medföljer. På nivå 2 erhåller man behörighet att utrusta och märka ut det egna fordonet och riktar sig till förare av vägunderhållsfordon, service- samt arbetsfordon. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla personer har den utbildning som krävs för att rätt kompetens ska kunna uppnås. Efter man uppnått kompetenskravet erhåller man ett intyg från utbildaren.

Det finns även andra utbildningar som vissa personer ska göra, till exempel Säkerhet på väg, Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga, Vakt samt Hjälp på väg. Säkerhet på väg är obligatorisk för alla som utför arbeten som Trafikverket har upphandlat.